Архијерејски намјесник модричко - градачачки
и Архијерејски замјеник
Јово Лакић

 

Улица Цара Душана 25

 

mob. +387 65 987 839   
tel. +387 54 621 420

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

 

Sve{tenik Jovo Laki} je ro|en 24.12.1959. god. u Gorwoj [pionici. Osnovnu {kolu Ivan Markovi} Irac zavr{io u [pionici 1966-1974.

Sredwu {kolu  Sveti Arsenije Sremac u Sremskim Karlovcima 1974-1979.g. Fakultet zavr{io u Beogradu na Visokoj {koli - Akademiji za konservaciju i restauraciju ikona i fresaka od 2005-2009.god.  Diplomirao 31.10.2009. iz ikonografije na temu Ikonostas kod profesora Todora Mitrovi}a.

          Slu`bovao na drugoj derventskoj parohiji u Derventi od 1981-1991g.

Od 15.10.1991.g. postavqen za prvog {ama~kog paroha.

Rukopolo`en u ~in |akona 21.11.1980.u hramu Svetog velikomu~enika cara Lazara u Blatnici, a u ~in sve{tenika 23.11.1980. g. u hramu Ro|ewa Presvete Bogorodice u Tolisi, od Ep. zvorni~ko-tuzlanskog Gospodina Vasilija.

 9.8.1988. odlikovan pravom no{ewa crvenog pojasa. 10.10.1991.g. postavqen za pomo}nika Arhijerejskog namjesnika br~anskog.  

1994. god. odlikovan je ~inom protonamjesnika, a 1998. god. ~inom protojereja. 28.04.2006. g. odlikovan  pravom no{ewa naprsnog krsta.

17. septembra 2013. god. odlukom episkopa zvorni~ko-tuzlanskog G. Hrizostoma postavqen je za Arhijerejskog namjesnika modri~ko-grada~a~kog, a 18. septembra 2013. god. odlukom episkopa zvorni~ko-tuzlanskog G. Hrizostoma postavqen je za Arhijerejskog zamjenika.

           O`ewen je sa suprugom Simanom ro|. Rikanovi} 22.3.1961. u Gorwoj  [pionici sa kojom ima troje djece Maru,  Peru i Mihailu. Sve troje ro|eni u Derventi.

Uz Bo`iju pomo} otkrio likove  Svetih srpskih novomu~enika Jasenova~kih, koja se nalazi u manastiru Jasenovac. Ovo je prva ikona u na{oj Crkvi ura|ena na osnovu ~iwenica i sa~uvanih fotografija. Ikona je ura|ena  1991.g.

Ikona Svetog prepodobnog Sisoja Velikog(za{titnika djece) je tako|e rad sve{tenika Jove Laki}a. Ona je ujedno i prva oslikana ikona u srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je posve}ena ovom svetitequ i ugodniku Bo`ijem.

Uradio je i novu ikonu novomu~enika Jovana Kwa`eva Rusa, koga su usta{e u drugom svjetskom ratu mu~ile i odsjekli mu glavu. Bio sahrawen u Zoviku kod Br~kog. Ro|en je u Donskoj oblasti 1878. a duhovnu akademiju zavr{io u Vorowe`u. Ikona se nalazi u manastiru Sveta Petka u Bijeqini(naseqe pet jezera).

       Sa dobrim narodom sagradio crkve u: Srpskoj Ti{ini, Grebnicama -Novom Selu, Pisarima i {ama~kom grobqu. Da napomenemo ovom prilikom da je crkva na {ama~kom grobqu prvi poru{eni sakralni objekat u ratu 1992-1995 u biv{oj Jugoslaviji. Zatim, potignut je i novi zvonik kod {ama~ke crkve sa krstom, (visina zvonika je 37 metara) ispod koga se nalazi palionik svije}a, prodavnica svije}a, kancelarija sa mawom salom i kuhiwom. [ama~ka crkva generalno obnovqena, grijawe je podno, granit, vawska fasada, `ivopisana je crkva, poplo~ane staze i ure|ena porta. Parohijski dom u [amcu je kompletno renoviran i uvedeno je centralno grijawe

Obnovqena je i komplet crkva u Dowoj Dubici zajedno sa ogra|enom portom i snabdjevena je svim potrebnim inventarom.


 


 

 

 

Thursday the 17th. Affiliate Marketing.